Сбъдни едно желание!

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за издаване и използване на електронни пари по предплатена карта MasterCard/Visa 
I. Дефиниции
А. “Централна Кооперативна Банка АД” (“ЦКБ АД” или “Издател”) със седалище и адрес на управление: гр. София 1086, ул. Г. С. Раковски 103, с ЕИК: 831447150, електронен адрес: cards@ccbank.bg или office@ccbank.bg и уебсайт www.ccbank.bg или www.podarikarta.bg, е Издател на електронни пари и платежен инструмент към тях – предплатена карта MasterCard/Visa /наричан по-долу само карта, съответно картата/.
Б. „Изипей” АД със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. Иван Вазов №16, с ЕИК: 131344648, е „Държател” по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, който получава издадена от Издателя карта, при действието на настоящите Общи условия срещу предоставянето от Държателя на номиналната стойност на издадените по картата електронни пари.
В. „Клиент” е дееспособно физическо или юридическо лице с постоянно местоживеене, съответно адрес на управление в Република България, което получава предоставена му от Държателя карта, при съответно приложение на настоящите Общи условия, срещу предоставянето на Държателя на номиналната стойност на издадените по картата електронни пари.
Г. „Ползвател” е физическо лице, което фактически активира и използва предоставената му от Клиента карта в съответствие с настоящите Общи условия. Допустимо е Клиент и Ползвател да са едно и също лице.
Д. „Електронни пари” представлява паричната стойност в номинал за електронни пари, която се съхранява в електронна форма в информационната система на Издателя.
Е. „Предплатена карта” /наричан още “Карта”/ е платежен инструмент по смисъла на ЗПУПС. Картата има следните реквизити: уникален номер (PAN); магнитната лента; чип; поле за подпис на гърба на картата и CVC/CVV код за плащания при търговци в Интернет; година и месец на валидност. Предплатените карти се издават с логото на една от международните картови организации - MasterCard International или VISA Europe. Чрез Картата Ползвателят извършва платежни операции с електронните пари. Издава се в запечатана оригинална опаковка, в която са приложени настоящите Общи условия и Тарифата за издаване и обслужване на електронни пари с платежен инструмент предплатена карта /Тарифата/, представляваща Приложение № 1 към настоящите Общи условия.
Ж. „ПИН” е четирицифрен персонален идентификационен номер, присвоен към всяка предплатена карта. Същият служи за идентифициране на Ползвателя при извършване на платежни и други операции с електронните пари чрез картата.
З. „Платежна операция” е плащане от Ползвателя с електронните пари чрез картата в търговски обект или в Интернет.
И. Индивидуален активиращ код – уникален код, отпечатан на опаковката на Картата, който служи за активиране на картата от Ползвателя и който се посочва при презареждане на електронни пари по картата.
Й. „Авторизация” - процес, при който се проверява възможността за извършване на транзакция с банкова карта. При успешна авторизация на плащането, се блокират средства от разполагаемата наличност по картата, което не води до осчетоводяване по картата. Търговецът има право да изпрати съобщение за осчетоводяване по картата в срок от 45 дни от датата на авторизацията.

II. Общи положения
1. Настоящите Общи условия регламентират реда за издаване, използване и обратно изкупуване на издадени от Издателя електронни пари по картата.
2. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Издател, Държател, Клиент и Ползвател, свързани с ползването на електронни пари и картата, до окончателното уреждане на отношенията между тях, независимо от момента на прекратяване на ползването на картата.

III. Издаване на електронни пари с карта
3. Издателят издава електронни пари и карти към тях по искане на Държателя. От своя страна, Клиентът има възможност да заяви за ползване електронни пари и карта към тях по един от следните начини: а/ като лично подаде Искане в офис на Държателя, б/ по електронен път, чрез сайта www.podarikarta.bg.
4. В искането Клиентът посочва свои лични данни по документ за самоличност, съответно данни по актуална търговска регистрация, активен GSM номер, сума по номинална стойност, за която желае да получи електронни пари с предплатена карта. Минимално и максимално допустимия размер за еднократно издаване и презареждане на електронни пари по картата се определя в Тарифата. Клиентът носи отговорност за верността на предоставените от него данни. Държателят си запазва правото да откаже да удовлетвори искането на Клиента, без да посочва основания за това.
5. Клиентът заплаща такса за издаване на картата съгласно Тарифата и внася сума, за чийто размер му се предоставя за ползване предплатена карта с електронни пари в същия номинал.
6. Картата се предоставя на Клиента за ползване в комплект с настоящите Общи условия и Тарифа срещу писмена декларация от негова страна, че е запознат с тях и ги приема за приложими в отношенията му с Издателя и Държателя.
7. При подаване на заявка за ползване на електронни пари по електронен път чрез интернет страницата  www.podarikarta.bg, Клиентът се съгласява с Общите условия и Тарифата чрез изрично потвърждаване в електронен вариант, че е запознат с тях и ги приема. В случай на доставка на картата с куриер, Клиентът получава картата срещу разписка и писмена декларация от негова страна, че е запознат с настоящите Общи условия и Тарифата и ги приема за приложими. За куриерската услуга се дължи отделна такса, за чийто размер Клиентът е уведомен при подаване на заявката по електронен път.
8. Клиентът може да ползва Картата лично или да я предостави в оригинална неразпечатана опаковка за ползване на трето лице /Ползвател/. При извършване на второто действие, Ползвателят има всички права и задължения по издадените електронни пари/картата, указани в настоящите Общи условия, включително да иска обратно изкупуване на електронни пари, съответно Клиентът няма право на претенции относно извършените от Ползвателя операции.
9. С факта на активирането на картата, Ползвателят декларира, че е запознат с Общите условия и Тарифата и ги приема за приложими.
10. Внесените за издаването на електронни пари средства не се третират като влог и съответно Издателят не начислява и не изплаща лихва върху тях.
11. Издадените електронни пари могат да се ползват до пълното им изчерпване чрез платежни операции, включително за заплащане на начислени такси съгласно Тарифата, или до датата на валидност на издадената карта. Издадената съгласно настоящите Общи условия карта може да се дозарежда или презарежда чрез внасяне на допълнителни парични средства, до чийто номинал Държателят нарежда на Издателя издаване на електронни пари. За всяко зареждане след първоначалното такова, се дължат такси, съгласно Тарифата.

IV. Условия за активиране и ползване на електронните пари/картата
12. Активирането на картата се извършва чрез изпращане на SMS с индивидуален активиращ код до посочен телефонен номер, отпечатан на опаковката на картата.
13. Ползвателят получава обратен SMS на телефона, от който е инициирал активиране на Картата, с информация за ПИН код на Картата. Издателят препоръчва първоначалния ПИН код да бъде сменен с друг такъв на банкомат.
14. С факта на активиране на картата Ползвателят декларира, че Картата му е предоставена в оригинална опаковка, с неразрушен защитен стикер, който не позволява отваряне на опаковката без неговото разрушаване и чрез който Издателят е защитил данните за картата от узнаване от трети лица.
15. При забравен ПИН код Ползвателят може да поиска повторно издаване или получаване на ПИН код в клон на Издателя, за което се дължи такса съгласно Тарифата.
16. Картата се издава със срок на валидност, отпечатан на лицевата страна на картата. Ползването на електронните пари чрез картата е възможно до 24 ч. на последния ден на месеца, отпечатан на картата. Картата се ползва съгласно определените от Издателя еднократни, 24 часови и седмични транзакционни лимити, както и максимален брой транзакции за съответните периоди, информацията за които е публикувана на сайта www.podarikarta.bg.

V.  Право на отказ.  
17. Ползвателят има право по всяко време, преди изтичане срока на валидност на картата, да се откаже от използването й с едномесечно писмено предизвестие, подадено в офис на Издателя. В този случай картата следва да бъде върната на Издателя.
18. Когато Ползвателят упражни правото на отказ от ползване на картата, той може да упражни правото на Държателя за обратно изкупуване на неизползваните електронни пари в офис на Издателя срещу документ за самоличност и въвеждането на валиден ПИН код.
19. Издателят има право едностранно да прекрати обслужването на плащания с картата:
а/. С двумесечно писмено предизвестие, изпратено до посочен от Клиента постоянен адрес;
б/. Незабавно, едностранно, по всяко време, при нарушаване от Клиента или Ползвателя на настоящите Общи условия или при съмнение за нарушаване на законите на Република България.
20. При прекратяване на обслужването на плащания с картата, независимо от основанието, Клиентът е длъжен незабавно да погаси всички задължения, произтичащи от ползването на картата.
 
VI.  Ползване на картата
21. Чрез картата могат да се извършват следните операции в България и чужбина:
•    Безналични плащания на стоки и услуги на ПОС терминали в търговски обекти или в Интернет на виртуални ПОС терминали.  
•    Проверка на оставащата наличност по картата и други справочни операции на банкомати в България, които поддържат услугата.
•    Справка за наличност и движение по карта на www.podarikarta.bg.
•    Смяна на ПИН код на банкомат.
22. При плащане на ПОС терминали в търговски обекти, Ползвателят въвежда валиден ПИН код, съответно разписва разписката от терминала. Въвеждането на валиден ПИН се счита за дадено съгласие от страна на Ползвателя към Издателя да изпълни дадено платежно нареждане, при което Издателят намалява наличните по картата електронни пари.
23. При плащане с Картата в Интернет, Ползвателят въвежда:
•    името си по документ за самоличност,
•    номер на Картата,
•    срок на валидност на картата,
•    в случаите, когато е поискано: секретен трицифрен код на картата (CVC2 или CVV2-код), или ако картата е регистрирана за услугата „Сигурни плащания в Интернет” - секретен персонален код за услугата.
24. Ползвателят има право да извършва плащания до размера на наличните по картата електронни пари. Картата може да бъде захранвана с нови суми до изтичане на нейната валидност. Наличността по картата се намалява със стойността на извършените чрез нея транзакции, както и със стойността на дължимите съгласно Тарифата такси. Издателят събира автоматично, за сметка на наличните по картата електронни пари, следните такси: „Месечно обслужване на картата след шестия месец от издаването й” и „Получаване на refund по предплатена карти”. В случай, че наличността по картата бъде превишена, Клиентът е длъжен незабавно да погаси изцяло формираните задължения.
25. Зареждането на картата с електронни пари може да се извършва в офис на Издателя или в офис на Държателя, след представяне на документ за самоличност от Ползвателя. Всяко ново зареждане на сума по картата се извършва, като Ползвателят предостави информация за индивидуалния активиращ код. Съответната внесена сума се прибавя към наличния остатък електронни пари по Картата. За всяко последващо зареждане на електронни пари към Картата, се дължи съответна такса, съгласно Тарифата.
26. Издателят си запазва правото да ограничава или разширява видовете операции, които могат да бъдат извършвани чрез Картата, информация за което се предоставя в интернет на www.podarikarta.bg. Промяната влиза в сила два месеца след деня на публикуването й на сайта.
27. В случай на необходимост от превалутиране при осчетоводяване на транзакции, Издателят прилага курс, съответно на MasterCard или Visa, за определяне на сума за сетълмент и/или, съответно, курс „продава” на Издателя, прилаган в деня на осчетоводяване на съответната операция, за определяне на сумата, с която се намаляват издадените електронни пари по картата.

VIІ.  Такси и комисиони
28. За ползването на електронни пари и карта към тях Клиентът/Ползвателят заплаща такси и комисионни, съгласно Тарифата, публикувана в интернет страницата www.podarikarta.bg.
29. Издателят има право да променя едностранно Тарифата и Общите условия, като публикува съобщение за това в интернет страницата www.podarikarta.bg най-малко два месеца преди датата, от която промените влизат в сила. Счита се, че Държателят/Клиентът/Ползвателят приема промените в Тарифата и Общите условия, ако преди датата на влизането им в сила не е уведомил в писмена форма Издателя, че не приема условията и упражни правото си на отказ от ползване на услугата.
VIIІ. Уведомяване при неправомерно използване. Мерки за сигурност. Блокиране на картата.
30. Клиентът/Ползвателят е длъжен да пази в тайна персоналните данни за картата, ПИН кода и други нейни защитни характеристики и да вземе всички необходими мерки срещу узнаването на данните от трети лица и да полага усилия те да не бъдат разкрити. Клиентът носи цялата отговорност за опазването на посочените данни до момента на предоставяне на картата на Ползвателя. Клиентът и Ползвателят са изцяло отговорни и поемат риска от щети, възникнали при ползване на картата, поради неоторизиран достъп до персоналните данни и защитни характеристики от трети лица. ПИН кодът на Картата не трябва при никакви обстоятелства да бъде записван на видно място, да бъде съхраняван заедно с картата или да бъде разкриван на трето лице. В случай на изгубване или открадване на картата Клиентът/Ползвателят е длъжен незабавно да уведоми за това Издателя на картата, съгласно чл.31 от настоящите Общи условия. Издателят не носи отговорност за претърпени до момента на уведомяването му загуби.
31. В случай, че данните за Картата са компрометирани или има съмнения за това, Клиентът/Ползвателят следва да се обади незабавно в ЦКБ АД /Издателя/ или в БОРИКА.
•    В ЦКБ – денонощно на телефони: (02) 9266 523, (02) 9266 527 и 0889 934 694
•    В БОРИКА – денонощно на телефони (02) 8705 149 и (02) 9702 616 /за блокиране на картата в БОРИКА е необходимо да се укаже нейния номер/.
32. Клиентът понася загубите, свързани с всички неразрешени платежни операции, произтичащи от използването на изгубена, открадната или незаконно присвоена карта, когато Клиентът не е успял да запази персонализираните защитни характеристики на картата, до размера на загубите, но не повече от 300 лв.
33. Клиентът понася всички загуби, свързани с неразрешени платежни операции, ако ги е причинил чрез измама или с неизпълнението на едно или повече от задълженията си по Раздел VIIІ от Общите условия умишлено или поради груба небрежност. В тези случаи Клиентът понася вредите независимо от размера им.
34. Издателят блокира ползването на /прекратява обслужването на плащания с/ Картата в следните случаи:
а. При постъпило уведомление с искане за блокиране, поради съмнения за или загубване, кражба, отнемане по друг начин, унищожаване, подправяне на картата, както и за неправомерно използване на картата или узнаване на ПИН-кода от друго лице;
б. При неправомерно използване на картата или употребата й с цел измама;
в. При нарушение на настоящите Общи условия от страна на Клиента или Ползвателя.
г. По обективни причини, свързани със сигурността на идентификационните данни на картата, основателни съмнения за неоторизирани от Клиента/Ползвателя нареждания посредством картата, употреба на картата с цел измама.
35. Издателят информира Клиента за блокирането на платежния инструмент и за причините, наложили блокирането.

IХ.  Права и задължения на Държателя, Клиента и Ползвателя
36. Ползвателят има право:
36.1 Да извършва плащания с картата, съгласно настоящите Общи условия, до размера на разполагаемата наличност по картата, и съгласно определените лимити за плащания и брой транзакции.
36.2 Да получава извлечения за извършените с картата плащания – чрез интернет сайта www.podarikarta.bg или в офис на ЦКБ АД /Издателя/.
36.3 Да поиска деблокиране на картата, в случаите, когато той е поискал блокирането.
36.4 Да оспори извършени платежни операции с картата или начислени такси;
37. За издаване на електронни пари и карта, Държателят, съответно Клиентът/Ползвателят се задължава да заплаща такси в размер, определен съгласно Тарифата /Приложение 1/, публикувана и на www.podarikarta.bg.
38. Използването на карта: с изтекъл срок на валидност; подлежаща на връщане на Издателя; на блокирана или подправена карта, е забранено и е основание за търсене на отговорност.
39. С факта на приемане на настоящите Общи условия, Държателят, съответно Клиентът/Ползвателят предоставя право на Издателя да съобщава на Националния Оператор - БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД и на съответната международна картова организация информация за състоянието на картата и наличните по нея електронни пари.

X. Права и задължения на Издателя
40. Издателят е длъжен да отразява транзакциите, извършени с картата, да поддържа актуална информация за наличността по картата, както и да предоставя информация за тях на Клиента/Ползвателя.
41. Издателят не отговаря за сделките, по които са извършени транзакции /плащания/ с използване на картата.
42. Издателят има право да блокира картата съгласно чл. 34 от настоящите Общи условия. Издателят има право да иска предоставяне на допълнителна информация и лични данни, служещи за идентификация на Клиента и Ползвателя.
43. Издателят не отговаря при отказ на трети лица да приемат транзакции с картата или ако инициирана транзакция не може да бъде извършена с картата по причини, извън контрола на Издателя.
44. Освен в случаите на доказан дефект при издаване на картата, Издателят не отговаря, когато картата не може да бъде използвана поради: механична повреда; блокирана карта; технически проблеми; невярно уведомление за унищожаване, изгубване или отнемане на картата.
45. Издателят не отговаря за вреди, причинени в резултат на деактивиране на картата, съгласно настоящите Общи условия.
46. Издателят не носи отговорност за отказа от авторизация на плащанията с картата, ако уведомлението за унищожаване, изгубване, кражба, подправяне или използване по друг неправомерен начин на картата е невярно.

XІ. Условия по обратно изкупуване
47. Срещу депозирано писмено искане в офис на Издателя, по всяко време може да бъде упражнено правото на Държателя да иска обратно изкупуване по номинал на част или цялата оставаща наличност от издадените по Картата електронни пари. За обратно изкупуване се начислява такса съгласно Тарифата, ако е налице поне едно от следните условия: 1) когато обратното изкупуване е поискано преди изтичането на срока на валидност на картата; 2) когато картата е закрита преди изтичане срока й на валидност; 3) когато обратното изкупуване е поискано повече от една година след изтичане на срока на валидност на  картата. Обратно изкупуване се извършва в офис на Издателя. За извършване на обратно изкупуване Държателят или упражняващите правото му Клиент, съответно Ползвател, се идентифицира чрез картата и валиден ПИН код. При обратно изкупуване на електронни пари на стойност над 300 лв., Издателят има право да поиска изплащането да се извърши по банков път. Издателят изплаща сумата на заявените за изкупуване електронни пари в срок до 30 дни от получаване на искането.
48. Обратно изкупуване е допустимо да бъде поискано след активиране на картата. В случай, че бъде поискано обратно изкупуване, то наличната по картата сума, подлежаща на обратно изкупуване, се намалява със сумата на неосчетоводените транзакции.
49. При изгубена или открадната карта, или в случай, че картата не може да се ползва по друга причина, обратно изкупуване може да бъде искано само от Клиента, закупил картата. Сумата се изплаща чрез превод по банкова сметка на Клиента, в срок до 30 дни от получаване на искането.